Thiết lập hệ thống VMware Server 2.0.2-x trên Ubuntu Server 10.04 với VMware Remote Console Plug-in

Cập nhật lúc 13h40' ngày 27/08/2010

QuanTriMang.com - Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập hệ thống Ubuntu 10.04 server với VMware server 2.0.2-x và VMware Remote Console Plug-in. Trong cuộc thử nghiệm này, chúng ta sử dụng bộ máy với cấu hình như sau:

 - CPU: Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.06GHz, 1 core
 - Bộ nhớ RAM: 2GB
 - Ổ CD Rom
 - Với trình duyệt Firefox 3.6 không thể sử dụng được VMware Remote Console. Tại bộ máy client, chúng ta sử dụng trình duyệt Chrome để xây dựng hệ thống máy ảo, sau đó sẽ tiếp tục dùng VMware Remote Console Plug-in để kích hoạt và sử dụng chúng.

Xét về tổng quát, toàn bộ quá trình này có thể chia ra làm 4 bước chính:
 - Cài đặt và thiết lập 1 hệ thống hoàn toàn mới sử dụng Ubuntu server.
 - Đăng ký, tải, chỉnh sửa và cài đặt VMware
 - Tạo máy ảo
 - Điều khiển máy ảo từ xa với VMware Remote Console Plug-in từ phía client

Bước 1:

Quá trình cài đặt này khá đơn giản, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết của chúng tôi, tại đây, đây hoặc đây.

Sau khi thiết lập xong, khởi động lại hệ thống. Đăng nhập và kích hoạt tài khoản root:

sudo passwd root

Điền mật khẩu cho tài khoản root đó, ở đây chúng ta đặt là: 111111 (6 số 1)

Đăng xuất ra và đăng nhập trở lại bằng tài khoản root đó vì sau đây chúng ta sẽ thực hiện tất cả các thao tác dưới quyền root. Nâng cấp và cập nhật hệ thống:

apt-get update
apt-get upgrade -y

Sau đó cài đặt gcc:

apt-get install -y gcc

Thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho hệ thống (ở đây là 192.168.1.75):

nano /etc/network/interfaces

Tiếp đó, xóa bỏ mọi thứ và thay thế chúng với những tham số sau:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.75
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

Chỉnh sửa lại file /etc/resolv.conf:

nano /etc/resolv.conf

Tiếp tục làm tương tự (hãy chắc chắn về việc sử dụng tham số nameserver hợp lệ, trong bài viết này là 192.168.1.1, cùng với thiết bị router):

nameserver 192.168.1.1

Sau đó khởi động lại toàn bộ hệ thống:

reboot

Bước 2:

Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản root và tạo thư mục /root/vm:

mkdir /root/vm
cd /root/vm

Để tải VMWare, người dùng phải đăng ký tại đây, sau đó họ sẽ gửi đường dẫn kích hoạt cùng với thông tin khác qua email đăng ký, cùng với hướng dẫn download, tại đây chúng ta sẽ lưu file VMware-server-2.0.2-203138.i386.tar.gz tại thư mục /root/vm.

Giải nén file vừa tải về:

tar -xzf VMware-server-2.0.2-203138.i386.tar.gz

Và trước khi cài đặt, chúng ta cần tiến hành patch đối với VMWare:

mkdir /root/dev
cd /root/dev

Sau đó tải tiếp 5 file sau:

wget http://nerdbynature.de/bits/2.6.32-22/00-vmware-2.6.32_functional.diff.txt
wget http://nerdbynature.de/bits/2.6.32-22/02-vmnet-include.diff.txt.gz
wget http://nerdbynature.de/bits/2.6.32-22/01-vmware-2.6.32_cosmetic.diff.txt
wget http://nerdbynature.de/bits/2.6.32-22/vmware-config.pl.diff.txt
wget http://nerdbynature.de/bits/2.6.32-22/patch-vmware_2.6.3x.sh.txt

Tiếp tục, giải nén file sau:

gunzip 02-vmnet-include.diff.txt.gz

Và đổi tên của 5 file sau:

mv 00-vmware-2.6.32_functional.diff.txt 00-vmware-2.6.32_functional.diff
mv 01-vmware-2.6.32_cosmetic.diff.txt 01-vmware-2.6.32_cosmetic.diff
mv 02-vmnet-include.diff.txt 02-vmnet-include.diff
mv patch-vmware_2.6.3x.sh.txt patch-vmware_2.6.3x.sh
mv vmware-config.pl.diff.txt vmware-config.pl.diff

Chỉnh sửa lại file patch-vmware_2.6.3x.sh:

nano patch-vmware_2.6.3x.sh

Xóa bỏ tất cả các tham số liên quan và thay thế bằng:

#!/bin/sh
#
# (C) 2010 lists@nerdbynature.de
#
# 00-vmware-2.6.32_functional.diff
# - based on vmware-server-modules-linux-2.6.32.patch
# - see http://communities.vmware.com/message/1389232#1389232
#
# 01-vmware-2.6.32_cosmetic.diff
# - based on rbihlmeyer's comments in http://communities.vmware.com/thread/232842
#
# 02-vmnet-include.diff
# - stuff .h and .c files in separate directories, as the other
# modules do it
#
# vmware-config.pl.diff
# - based on http://communities.vmware.com/message/1398525#1398525
#
DIR=/root/dev/
PATCHES="00-vmware-2.6.32_functional.diff 01-vmware-2.6.32_cosmetic.diff 02-vmnet-include.diff"

# unset me!
# DEBUG=echo

if [ -z "$1" -o ! "`ls "$1"/*tar 2>/dev/null | wc -l`" = 4 ]; then
echo "Usage: `basename $0` [vmware-modules-source directory]"
exit 1
else
SRC="$1"
fi

cd $SRC
$DEBUG mkdir orig || exit 1
$DEBUG mv *tar orig/

# untar
for t in orig/*.tar; do
$DEBUG tar -xf $t
done

# patch
for p in $PATCHES; do
$DEBUG patch -p1 < "$DIR"/"$p"
done

# tar
for d in *-only; do
$DEBUG tar -cf `echo $d | sed 's/-only/.tar/'` $d
done
$DEBUG rm -rf *-only

# vsock.ko needs symbols from vmci
$DEBUG cd ../../../bin || exit 2
if [ -x vmware-config.pl -a -f $DIR/vmware-config.pl.diff ]; then
$DEBUG patch -p0 < $DIR/vmware-config.pl.diff
fi

Lưu lại thay đổi và thoát khỏi chương trình. Sau đó chúng ta tiến hành patch:

chmod u+x patch-vmware_2.6.3x.sh
./patch-vmware_2.6.3x.sh /root/vm/vmware-server-distrib/lib/modules/source

Và cài đặt VMWare:

cd /root/vm/vmware-server-distrib
./vmware-install.pl

Nếu muốn, bạn chỉ việc chọn Enter để chấp nhận các thiết lập ở chế độ mặc định, nhập số serial đăng ký được gửi qua email và bắt đầu cài đặt. Khi kết thúc quá trình cài đặt, hệ thống sẽ thông báo như sau:

The installation of VMware VIX API 1.6.2 build-203138 for Linux completed
successfully. You can decide to remove this software from your system at any
time by invoking the following command: "/usr/bin/vmware-uninstall-vix.pl".
Enjoy,
--the VMware team
Starting VMware services:
Virtual machine monitor done
Virtual machine communication interface done
VM communication interface socket family: done
Virtual ethernet done
Bridged networking on /dev/vmnet0 done
Host-only networking on /dev/vmnet1 (background) done
DHCP server on /dev/vmnet1 done
Host-only networking on /dev/vmnet8 (background) done
DHCP server on /dev/vmnet8 done
NAT service on /dev/vmnet8 done
VMware Server Authentication Daemon (background) done
Shared Memory Available done
Starting VMware management services:
VMware Server Host Agent (background) done
VMware Virtual Infrastructure Web Access
Starting VMware autostart virtual machines:
Virtual machines done
The configuration of VMware Server 2.0.2 build-203138 for Linux for this
running kernel completed successfully.
Housekeeping...
Thank you for using the script!
Patch provided by:
Ramon de Carvalho Valle
http://risesecurity.org
Script author:
Radu Cotescu
http://radu.cotescu.com

Và khởi động lại hệ thống:

reboot

Trang: 
T.Anh (theo HowToForge)
Đánh giá(?):
META.vn | Mua sắm trực tuyến
Bài viết mới nhất
Xem tất cả
Bài viết cũ hơn cùng chủ đề
Xem tất cả