Hướng dẫn thiết lập hệ thống WebDAV với Apache2 trên OpenSUSE 11.3

Cập nhật lúc 08h29' ngày 15/09/2010

QuanTriMang.com - Trong bài viết sau đây, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt và thiết lập hệ thống WebDAV cùng với Apache2 trên nền tảng OpenSUSE 11.3 server. WebDAV là khái niệm viết tắt của Web-based Distributed Authoring and Versioning – bộ tổ hợp các công cụ hỗ trợ giao thức HTTP cho phép người sử dụng trực tiếp chỉnh sửa dữ liệu trên server Apache, qua đó không cần phải thao tác qua FTP. Đương nhiên WebDAV cũng có thể làm được việc upload và download dữ liệu.

Lưu ý sơ bộ

Tại hệ thống thử nghiệm này, chúng tôi sử dụng OpenSUSE 11.3 server và địa chỉ IP 192.168.0.100

Cài đặt WebDAV

Nếu hệ thống của bạn chưa được cài đặt Apache, hãy sử dụng lệnh sau:

yast2 -i apache2

Sau đó, kích hoạt các module của WebDAV:

a2enmod dav
a2enmod dav_fs
a2enmod dav_lock

Và tạo đường dẫn khởi động cho Apache, đồng thời khởi động luôn dịch vụ này:

chkconfig --add apache2

/etc/init.d/apache2 start

Tạo host ảo

Sau đây, chúng ta sẽ tạo 1 vhost Apache www.example1.com tại thư mục /srv/www/web1/web. Nếu hệ thống của bạn đã có vhost thì chỉ cần chỉnh lại các thông số cho phù hợp với bài thử nghiệm này.

Trước tiên, tạo thư mục /srv/www/web1/web, tạo tài khoản sử dụng Apache (wwwrun) và nhóm (www) để quản lý thư mục đó:

mkdir -p /srv/www/web1/web
chown wwwrun:www /srv/www/web1/web

Thiết lập vhost Apache cho www.example1.com:

vi /etc/apache2/vhosts.d/www.example1.com.conf

<VirtualHost *>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName www.example1.com
ServerAlias example1.com

DocumentRoot /srv/www/web1/web/
<Directory /srv/www/web1/web/>
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

</VirtualHost>

Mở file cấu hình /etc/apache2/httpd.conf và thêm dòng NameVirtualHost * vào trước Include /etc/apache2/vhosts.d/*.conf:

vi /etc/apache2/httpd.conf

[...]
### Virtual server configuration ############################################
#
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
#
NameVirtualHost *

Include /etc/apache2/vhosts.d/*.conf
[...]

Khởi động lại Apache:

/etc/init.d/apache2 restart

Trang: 
T.Anh (theo HowToForge)
Đánh giá(?):
META.vn | Mua sắm trực tuyến
Bài viết mới nhất
Xem tất cả
Bài viết cũ hơn cùng chủ đề
Xem tất cả